Yakson Beauty nhận cúp sản phẩm – thương hiệu chất lượng cao 2017