PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Công tác biên – phiên dịch tiếng Hàn - Phiên dịch bài giảng, nội dung học; nội dung đào tạo tại các khóa Đào tạo Kỹ thuật viên và tại Hệ thống Trung tâm. - Phiên dịch tương tác... Xem chi tiết
TRỢ LÝ BAN ĐIỀU HÀNH
TRỢ LÝ BAN ĐIỀU HÀNH MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Tổng hợp số liệu, lập báo cáo doanh thu: a. Tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo về doanh thu của sale tại các trung tâm và doanh thu của từng team, từng trung tâm báo cáo lên... Xem chi tiết
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng và phát triển tổ chức 1.1. Dựa trên chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng lên chuỗi giá trị của công ty, chiến lược nguồn nhân lực theo từng quý, tháng, năm. - Lập kế... Xem chi tiết
KẾ TOÁN TRƯỞNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thiết lập điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của công ty - Phối hợp trong Quản lý, điều hành và phân công công việc cho nhân viên thuộc Bộ phận Kế toán mình quản... Xem chi tiết
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: - Thực hiện TNA tại Công ty, - Xây dựng chính sách, quy định, quy chế và đào tạo và phát triển nhân lực,... Xem chi tiết